Ocieplanie, Docieplenia domów i budynków

Współczynnik przenikania ciepła ścian U to wartość określająca, jak wiele ciepła ucieka z domu na zewnątrz. Od 2014 roku wszystkie nowo budowane i nowo projektowane budynki będą musiały spełniać bardziej restrykcyjne wymagania dotyczące izolacyjności przegród budowlanych.
Należy pamiętać, że im niższa wartość współczynnika przenikania ciepła U, tym mniejsze straty ciepła. Etapy określone w rozporządzeniu mają więc na celu systematyczne obniżanie wartości. Jak przedstawia się to w poszczególnych etapach, wskazuje poniższa tabela:Zatem w przypadku ścian zewnętrznych od 2014 roku współczynnik U powinien mieć wartość nie wyższą niż  U=0,25 W/m2K, w 2017 obniży się on do U=0,23 W/m2K, a w 2021 roku do U=0,20 W/m2K.

Wchodzące w życie rozporządzenie dotyczyć będzie wszystkich nowo budowanych obiektów, dla których inwestor będzie się ubiegał o pozwolenie na budowę. Mają one na celu poprawę efektywności energetycznej nowo budowanych budynków.
Powyższe przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia 2014 i dotyczą tych nowo budowanych obiektów, dla których pozwolenie na budowę zostało wydane po 31 grudnia 2013 roku.

Domy, na budowę których wydano pozwolenie w 2013 roku lub wcześniej, objęte są przepisami obowiązującymi do końca 2013 roku.
Szczegółowe wymagania dla przegród zewnętrznych: